Wettelijk beleid stof op de werkplek

Voor informatie inzake het wettelijk beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verwezen naar de website www.arboportaal.nl.

Het wettelijk beleid van het Ministerie SZW met betrekking tot blootstelling aan schadelijke stoffen is gebaseerd op (wettelijke) grenswaarden zoals vermeld op de website van de Sociaal Economische Raad.

 

Blootstelling moet zoveel mogelijk worden voorkomen, werknemers worden voorgelicht en passende maatregelen worden ingezet.

 

De blootstelling van de werknemers, gemeten in de ademzone, mag de Grenswaarde Stoffen op de Werkplek gemiddeld over een 8-urige werkdag (GSW TGG-8u) niet overschrijden.

 

Respirabel kwarts, asbest en houtstof van hardhout zijn de belangrijkste schadelijke stoffen in de bouw en zijn kankerverwekkende stoffen, zie ook info vermeld op de website van de Inspectie SZW. Maar ook stoffen zoals nikkel, chroom, lasrook e.a. zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van werknemers.

 

De grenswaarde voor respirabel kwarts is vastgesteld op basis van het ‘drempelwaarde-effect'. Dat betekent dat bij concentraties onder de grenswaarde (huidige grenswaarde voor respirabel kwarts is 0,075 mg/m³) er geen gezondheidseffecten aangetoond zijn. Wanneer de werkgever aantoonbaar kan maken dat de blootstelling aan kwartsstof beneden de wettelijke grenswaarde ligt dan handhaaft Inspectie SZW niet op verdere maatregelen.

 

Voor kankerverwekkende stoffen zonder ‘drempelwaarde-effect' (zoals houtstof van hardhout / DME) echter geldt dat wanneer de blootstelling lager kan (technisch) het ook moet. Met andere woorden: wanneer de blootstelling onder de grenswaarde (huidige grenswaarde voor inhaleerbaar houtstof (hardhout) is 2,0 mg/m³) ligt maar het is technisch mogelijk de blootstelling nog verder te verlagen (bijvoorbeeld door toepassing Stand der Techniek), dan is de werkgever daartoe verplicht.

 

Volgens de arbeidsomstandighedenwet moet inzet van beschermende maatregelen gaan volgens een vastgestelde volgorde, de arbeidshygiënische strategie. Deze strategie beschrijft dat maatregelen op het niveau van de bron als eerste overwogen moeten worden, daarna collectieve maatregelen en pas als laatste individuele maatregelen als persoonlijke beschermingsmiddelen.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO