Meetprotocol

In het meetprotocol wordt de procedure beschreven voor de blootstellingsmetingen zoals deze worden uitgevoerd in de TNO worst case room.

De metingen worden uitgevoerd volgens de volgende Europees geldende normen:


- NEN-EN 481, “Workplace atmospheres – General requirements for the performance of procedures
   for the measurement of chemical agents” (1 februari 1994);
- NEN-EN 481/A1, "Werkplekatmosfeer - Definitie van de deeltjesgrootteverdeling voor het meten
   van in de lucht zwevende deeltjes", (augustus 2001) 
- NEN-EN 482, ”Workplace atmospheres. General requirements for the performance of procedures
   for measurement of chemical agents”, (mei 1995);
- NEN-EN 689, “Workplace atmospheres – Guidance for the assessment of exposure to inhalation to 
   chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy” (1 april 1995);
- NEN-EN-689/C1 "Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij
  inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de
  meetstrategie" (maart 2012)

 

Het meetprotocol is te downloaden onderaan deze pagina.

Adresgegevens

Bakemastraat 97K
2628 VK Delft
T 088 866 30 00
F 088 866 30 10
E wegwijzer@tno.nl

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2021 TNO